له بنده خوشی شوی طالب او سرتېری، دواړه سوله او ورورولي غواړي