صلح، نیاز جدی مردم و سرزمین ما است و اکنون گفتگوها در مورد روند صلح و تلاش های طرف ها و جوانب دخیل، امیدواری را در راستای دستیابی به آن بیشتر ساخته است.