سوله ژوند دی او بریا ده، خو جګړه مرګ دی او وبا ده.