سوله زموږ د خلکو او هېواد تر ټولو جدي اړتیا ده؛ اوس د سولې پروسې په اړه خبرې او دغه راز په دې برخه کې د ښکېلو او نورو اړخونو هڅې، سولې ته د رسېدو په برخه کې هیلې ډېرې کړې دي.