د پکتيکا مېرمنې د سولې پروسه کې د خپلو حقونو خونديتوب غواړي