د سولې مذاکراتو په اړه د مدني ټولنې او رسنيو د ملي کنفرانس پرېکړه ﻟﻴﮏ