په باميانو کې د شخړو له هوارېدو سره نا امنۍ کمې شوې