سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، راځئ د پوره کولو لپاره یې هڅې وکړو.