صلح آرزوی تمام افغان ها است؛ بیایید برای به دست آوردن آن تلاش کنیم.