اسلام، انسانها را به زندگى صلح آميز، امن، سلامتى و آشتى رهنمايى مى کند