صلح امنیت ومصؤنیت را بار میآورد

Create: 04/30/2015 - 00:00

دین مقدس اسلام آئینی است که همه اصول وقوانین آن از طرف خالق کائنات فرود آمده والله تعالی  این نظام را بخاطری اسلام نامیده است که مفهوم آن سلامتی ، صلح ، آشتی وتسلیم به اوامر اوتعالی  را می رساند . تامین نمودن زندگی اجتماعی درفضای مسالمت آمیز ایجاب مینماید تا انسانها از رسانیدن ضرربه همدیگر اجتناب نمایند تا بدین وسیله هدف از اعمار زمین به نحو شایسته آن که خداوند (ج ) انسانرا به خاطر آن خلیفه خویش درروی زمین خلق نموده است، برآورده شود .

صلــح از دیدگــاه اســـلام

Create: 04/30/2015 - 00:00

کشورعزیزمان افعانستان از مدت ها به  این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه یی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن، مرد، خُرد، بزرگ و حتی طفلکان معصوم و بیگناه جان های شیرین خود  را از دست داده اند و این روند هنوز هم خاتمه نیافته بلکه به سرعت تام ادامه دارد. پس برهرانسان با احساس ، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن  کامل و یا حد اقل کاهش شعلۀ این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه ومسؤولیت ایمانی ، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد.