زن افغان در مواجه با خطوط سرخ صلح و وضعیت در حال تغيير

Create: 04/17/2019 - 09:14

خلاصه
برای تامین صلح همه جانبه در افغانستان، در مورد وضعیت کنونی و دورنمای نشست های مسکو و دوحه، جهت استقرار صلح به سطح ولایتی و توانمندی ها و تجارب زنان افغان و نهادهای مدنی، تحقیق صورت گرفته است. مرکز تعلیمی زنان افغان؛ در شش ولایت کشور، ورکشاپ های صلح را برگزار کرد؛ تا در هرگونه گفتگوهای ممکنۀ صلح، صداها و نظریات زنان شنیده شود؛ اين موضوع در محراق توجه این تحقیق قرار دارد.