طالب و سرباز رهاشده از زندان،هر دو خواهان صلح و برادری است