کابل: نظریات بار دوم

Create: 08/09/2015 - 10:51

  ١٦- زهره صمدی؛ محصل:
صلح، نیاز مبرم هرجامعه است که باعث رفاه، آسایش و ترقی هرکشور می گردد و عدم  موجودیت صلح، اوضاع زندگی را برهم می زند، باتاسف که هرگونه تلاش برای صلح قبل از این هیچ نتیجۀ مثبت نداده؛ ازاین رو نمی توانم چون سابق به آمدن صلح امیدوارباشیم.
١٧- حماسه پیگیر؛ محصل  حقوق:
صلح، واژه يى است که با شنیدنش قلب انسان به تپش می آید. در کشوری که صلح تامین باشد، افراد آن جامعه متفکر و باسطح دانش بلند بارمی آیند؛ چون اساس هر پیشرفت وترقی صلح است وعدم موجودیت صلح درکشور ما باعث شده که هر بدبختی در این جا رشد کند. به نظرمن دلیل ازدیاد جنایت های وحشیانه، افزایش ناامنی ها  وهزاران چالش فراه راه این کشور، عدم دستیابی به صلح است.
١٨- محمد ایاز؛ کارمند دولت:
دراین اواخر امید واری به آمدن صلح در افغانستان بیشتر شده است، ولی باز هم از دولت می خواهیم که به هرقیمت وشرطی که امکانش است برای استقرار صلح تلاش کند؛ چون هر فرد این کشور اعم از طفل و جوان و پیر، طرفدار صلح اند.
١٩- عبدالصمد؛ کارمند یک موسسه:
دولت باید درمورد تأمین امنیت و برقراری صلح  مکلفیت خود را ادا کند. در حال حاضر چشم امید هرفرد جامعه بسوی دولت وکرسی نشنیان است که صلح پایدار را در کشور تأمین کنند و ما امیدوار بودیم که درمذاکرات بین دولت و طالبان صلح تأمین شود؛ اما معلوم میشود که مخالفین درهیچ حالت طرفدار صلح در این کشور نیستند.
٢٠- گل آغا رانندۀ تکسى:
صلح و امنيت از نيازهاى بزرگ مردم در شرايط کنونى است، اگر صلح و  امنيت در کشور ما وجود داشته باشد، مردم ميتوانند که يک لقمه نان را به آسانى پيدا کرده بتوانند، اما در شرايط کنونى که مردم از لحاظ امنيتى مطمئن نيستند، زندگى آرام ندارند ونه هم رزق و روزى را بدست آورده ميتوانند، دولت بايد بيشتر از همه به طرف تحکيم صلح و امنيت توجه نمايد.