٤- فریاد ها برای عدالت

Create: 05/17/2015 - 10:02

اسم کتاب: فریاد ها برای عدالت
ناشر: کلید گروپ
تاریخ نشر  : برج دسامبر سال ۲۰۱۳  میلادی
محل نشر : کابل – افغانستان
در مورد کتاب:
"د عدالت لپاره غږونه " یا فریاد ها برای عدالت مجموعه یی از شواهد و واقعاتی است که در مدت کم وبیش یک سال از سوی  گزارشگران کلید گروپ، به هدف  انعکاس صدای  قربانیان جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر ، جمع آوری شده اند .
اداره کلید گروپ می گوید که در سال ٢٠٠٨ میلادی، آنها به همکاری مالی انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا، بشکل سیستماتیک عدالت انتقالی،آشتی و مصالحه و   پروسه صلح  را تحت پوشش قرار دادند و در سال ٢٠١٢ بقایای جرایم جنگی و حقوق بشری را مورد بحث قرار دادند، که اختصار این فعالیت رسانه یی در این مجموعه جمع شده است.
این داستان ها قبل از این در مجلات کلید و مرسل   چاپ شده اند و همچنان از طریق رادیو های کلید در ولایات مختلف، به نشر رسیده اند و بسطح جهانی نیزاز سوی "ای پی اس" بنشر رسیده اند.
این کتاب به شکل مجموعی ١٢٤ صفحه دارد و و اقعات مربوط به جرایم جنگی و نقض حقوق بشری تا حد زیادی بشکل داستان در آن بیان شده است.