۲- اسلام و امنیت جهانی

اسم کتاب:اسلام و امنیت جهانی
نویسنده :پوهیالی خواجه کرامت الله صدیق
ناشر: شخص مؤلف
سال نشر : خزان سال 1388
محل نشر : کابل ، افغانستان
در مورد کتاب:
کتاب مذکور که موضوع صلح و امنیت جهانی را از دیدگاه دین مبین اسلام مورد بحث قرار داده است، دارای 340 صفحه  موضوعات مختلفی مربوط به عنوان  مرکزی کتاب از جمله نقش ادیانی اسمانی در زمانی که بشریت صلح وامنیت نداشت، نقش پیا مبر گرامی (ص) در تامین صلح، نقش جامعه اسلامی  در بنیان گذاری صلح وامنیت جهانی ، تحقیق صلح وامنیت جهانی، نقش گفتگو در تحقق صلح جهانی وبرخی مسایل دیگر از این قبیل را ضمن عناوین جداگانه مورد بحث قرار داده و از پدیده جدید تروریزم و همچنان گفتگو بین تمدن ها نیز بحث نموده است.
نویسنده کتاب که  خود استاد پوهنتون نیز است ،موضوع صلح را از دیدگاه ارشادات اسلامی ارزیابی نموده و  در مقدمه کتاب خود می نویسد " اسلام خود پیام آور صلح بوده و ضامن همبستگی و یکپارچگی انسانها می باشد، ریشه امنیت با ایمان و ریشه صلح با اسلام بستگی عمیق دارد."