جګړه د کار لاسونه کموي او د سوال لاسونه ډېروي

Create: 02/14/2016 - 11:53

جګړه د کار لاسونه کموي او د سوال لاسونه ډېروي. د همایون هېواد انځور چې د کابل ښار د پل خشتي جومات مخې ته د یوې مظلومې د زیار او فقر تصویر وړاندې کوي او د جګړې ښکېلو خواووته پېغور ورکوي.