٥- صلح و امنیت

Create: 07/09/2015 - 08:55

اسم کتاب: صلح و امنیت
نویسنده: محمد شریف رباطی درانی
ناشر: انتشارات نعمانی
محل چاپ: کابل، افغانستان
تاریخ چاپ:١٣٩١ خورشيدى
در مورد کتاب:
کتاب "صلح و امنیت" که توسط محمد شریف رباطی، یکی از کارمندان بلند رتبه وزارت ارشاد، حج و اوقاف تهیه گردیده است، دارای دو بخش جدا گانه می باشد که بخش اول آن مقالات و نوشتارهای مختلف نویسنده است که درنشرات وزارت و در مجله" پیام حق" منتشر گردیده است و این بخش کتاب، هشت فصل دارد.
بخش دوم این کتاب، ترجمه یک جزوه منتشره به زبان عربی است تحت عنوان " تأمین امنیت، مسوولیت همه ماست" که توسط تهیه کننده این کتاب، به زبان دری ترجمه و ضمیمه این مقالات، به نشر رسیده است.
فصل های مختلف این کتاب، عناوین مختلفی را در مورد صلح و اهمیت آن از دیدگاه دین مبین اسلام و ارزش و اهمیت اجتماعی آن دارد که بطور نمونه از عناوینی چون "صلح بهتر است"، "تأثیرات ناگوار جنگ و نا امنی"، "عدالت و انصاف در صلح"، "ایجاب چهارچوب مذاکره با نا راضیان"، "مسوولیت و وجایب ما در راستای صلح" و برخی دیگر عناوین، می توان نام برد.