معرفی نهادهای فعال جامعه مدنی در مورد صلح

١- موسسه برابری برای صلح و دموکراسی (EPD) :

موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی؛ یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که متعهد به تقویت زنان و جوانان در سطوح ملی و محلی می باشد. این موسسه در راستای ارتقای ظرفیت زنان و جوانان فعالیت می نماید تا باشد که آنها خود در ارایه نیازمندی های شان در ساحات انکشاف، اعمار صلح و سایر روندهای دموکراتیک در کشور پیشگام شوند. موسسه برابری برای صلح و دموکراس، همچنان در راستای بسیج سازی هرچه بیشتر زنان و جوانان فعالیت دارد تا آنها سهم شان را در چالش هايی که افغانستان با آن مواجه است، ادا نمایند. این موسسه زمینه هایی را برای زنان و جوانان فراهم نموده است تا آنها گردهم آیند، شبکه هايى  را برای جوانان و زنان ایجاد نموده است تا آنها از این طریق بتوانند اعتماد سازی کنند و مشترکاً برای تغییر افغانستان به یک کشور دموکراتیک عاری از هر نوع خشونت و تبعیض، تلاش نمایند.
شمارۀ تماس : ٠٧٩٤١١١١٦٠
ايميل ادرس:  communications@epd-afg.org 
ويب سايت:   www.epd-afg.org  

 

٢- دفتر ارتباط(TLO)  :
دفتر ارتباط (TLO) ؛ یک سازمان غیر دولتی افغانی میباشد. این نهاد در سال ۲۰۰۳  ميلادی که بزرگان قومی جنوب شرق کشور برای اشتراک در روند دولت سازی در خواست کمک نمودند، تاسیس شد ودر حال حاضر در ۲۵ ولایت فعالیت دارد و بیش از ۷۰ کارمند در کابل و چهار دفتر دیگر دارد. ماموریت اصلی و محوری TLO ، ادغام جوامع و ساختارهای حکومت سنتی در چارچوب حکومتداری، دولت، عدالت و صلح میباشد.  اداره دفتر ارتباط در شروع سال ۲۰۱۳ میلادی عضویت شبکه نظارت برمنابع طبيعی را کسب نمود و بعد از آن در چوکات و همکاری این شبکه در عرصه معادن فعالیت خود را آغاز کرد.
مسوول دفتر ارتباط : مسعود کړوخيل
ايميل ادرس: masood.karokhail@tlo-afghanistan.org
شماره تماس: 0700203527
ويب سايتtlo-afghanistan.org :

٣- حرکت سمون(SM):

حرکت سياسى و مدنى سمون؛ به هدف حفظ منافع تعداد زيادى از مردم محروم در روند سياسى کشور و به هدف اصلاحات خوب در سال ١٣٩٣ ايجاد شد.  خودسرىهاى سياسى باعث ميشود که فقط اهداف افراد محدود برآورده شود؛ درحاليکه تعداد زيادى از مناطق کشور با مشکل نا امنى و بى عدالت دست و گريبان است، بويژه باشندگان مناطق جنگ ديده و  محروم در مورد خود احساس جدايى و محروحيت ميکنند. نبايد دستاوردهاى بيش از يک دهۀ گذشته در مناطق و شهر ها محدود باقى بمانند، بلکه بايد به مناطقى نيز تمديد شود که تاکنون از نعمت امنيت محروم اند. لازم است که براى از بين بردن فاصله ميان دولت و مردم، يک گروه سالم فشار وجود داشته باشد؛ هدف آن فقط رساندن افراد به قدرت نه، بلکه مجبور ساختن مقامات براى خدمت به مردم باشد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۹۵۵۳۴۰۳۱ و ۰۷۷۱۱۵۰۱۲۰ 
ايميل ادرس:    movement@yahoo.com

 
٤- جرگه هماهنگى نهادهاى مدنى(CSCC):
جرگۀ هماهنگى نهادهاى مدنى؛ به تاريخ ( ١٤ ثور) سال ١٣٩١ميلادى، به هدف ايجاد هماهنگى فعاليت ها بين نهادهاى مدنى و فراهم ساختن محيط رفاه اجتماعى، تطبيق قانون، حقوق بشرى، آزادى ها و دسترسى به عدالت، از سوى نهادهاى دراى جواز دولتى و غير دولتى تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۷۰۵۵۲
ايميل ادرس: cscc.afg@gmail.com

 
٥- موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلحCLIP) ) :
موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح (کلپ)؛ در سال ٢٠١٢ تاسیس گردیده و یک موسسه غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مستقل میباشد که به منظور رشد فرصتهای اجتماعی برای زنان و جوانان، برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت را فراهم میسازد؛ تا آنان بتوانند در فعالیتهای مدنی مانند انتخابات، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر اشتراک نمایند. بیشتر فعالیت های این نهاد در ولایات کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر متمرکز است و در سایر ولایات هم قصد فعالیت دارند.
شمارۀ تماس : ٠٢٠٢٢١١٦٥٢
ايميل ادرس:   info@clip.org.af
ويب سايت: www.clip.org.af

٦- موسسه رفاه بشر (OHW):
موسسه رفاه بشری (Organisation of Human Welfare)؛ یک موسسه غیرانتفاعی, غیرسیاسی وغیرحکومتی می باشد وآسیب پذیرترین گروه های درحاشیه قرار گرفته را درسرتاسر افغانستان حمایت می کند، که کمتر یاهیچ نوع دسترسی به خدمات ابتدایی (مانند صحت, تعلیم وتربیه, آب وحفظ الصحه) نداشته و یاهم از لحاظ وسایل امرار معیشتی آسيب پذیر می باشند. همچنان این  موسسه در زمینه تقویت جوامع روستایی در ولایات کندهار, هلمند, پروان وبامیان فعالیت می کند تامردم روستا ها در اتخاز تصامیم مربوط به روند صلح درسطح محلی نیمه ملی وملی درکشور، فعالانه سهم بگیرند. موسسه رفاه بشری ازطریق ایجاد شوراها  وگروه های جوان برای صلح؛ نقش جوانان را در صلح پروری توسعه می دهد، بلند بردن آگاهی وظرفیت گروه ها درمهارت های اعمار صلح وحل منازعات، تشکیل ایتلاف های ولایتی صلح بین جامعه مدنی محلی وشبکه سازی، میان فعالان صلح پروری درسطح ملی ونیمه ملی، بخشی ازفعالیتهای موسسه  رفاه بشری است.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٢٧٨٨٣٧
ايميل ادرس:   info@ohw.org.af
ويب سايت: www.ohw.org.af

٧- مرکز انکشافی وتربیوی افغان(ACTD):
مرکز انکشافىوتربیوی افغان(Afghanistan Center for Training and Development)، یک مرکز ثبت وراجستر شده، غیر انتفاعی و غیردولتی است که در افغانستان برای انکشاف و  تحول جامعه مدنی  کار می کند. این مرکز در ماه مارچ سال 2007 توسط عده ای از افراد  مسلکی که می خواستند برای به دست آوردن آگاهی عملی خدمات ترینينگ، آموزش  وخدمات مشورتی را راه اندازی کنند، ایجاد شده است. این مرکز به سطح ولسوالی ها و از طریق شورا های حل منازعات و آشتی وبه سطح ولایات از طریق جلسات و  آموزش های  رهبری در کاپیسا، کابل و هلمند کار می کنند.  
شمارۀ تماس :  ٠٧٨٠٨٨٨٨٠١
ايميل ادرس:   info@actd.org.af
ويب سايت: www.actd.org.af

 
٨- موسسه حقوق بشری و دیموکراسی افغانستان (AHRDO):
موسسه حقوق بشری و دیموکراسی افغانستان(Afghanistan Human Rights and Democracy Organization) ؛ یک سازمان مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در فبروری سال ٢٠٠٩ تاسیس شده، در وزارت اقتصاد ثبت وراجستر  می باشد ودر عرصه انکشاف  دیموکراسی وحقوق بشری کار می کند. همچنان سازمان حقوق بشر و دیموکراسی افغانستان می خواهد تا با مردم کمک نماید که صدای مناطق جنگ زده را تا حد دیگران رسانیده و احتیاجات آنها را پوره سازد. همچنان این موسسه با افراد  جنگ زده و خلع سلاح شده کمک می کند تا به مسوولیت های دولتی به آسانی دسترسی داشته باشند و از طریق نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها و مقامات، حقوق و امتیازات خود را به دست بیاورند.

شمارۀ تماس : ٠٧٨٣٦٣٦٧٠٧
ايميل ادرس:   info@ahrdo.org
ويب سايت: http://ahrdo.org

   
٩- ابرار (AABRAR):
 
ابرار (Afghan Amputee Bicyclists for Rehabilitation and Recreation)؛ یک موسسه محلی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای مدغم ساختن دوباره اجتماعی و اقتصادی  معلولین وسایر گروه های آسیب پذیر در جامعه همراه با جامعه مدنی در راستای پیشرفت اقتصادی افغانستان کار می کند.
این موسسه در سال ١٩٩٢ تأسیس شده است و اولین کار آن آموزش دادن به معیوبین جهت یک مسابقه بایسکل رانی بود که از یک سو با وضعیت صحی معیوبین کمک می کند و از جانب دیگر ترانسپورت مجانی را برای آنها مهیا مى سازد. همچنان ابرار در راستای تشویق نهاد های جامعه مدنی کار می کند تا علیه اضرار فساد که امکانات صلح دوامدار را تهدید می کند، مبارزه نماید.
شمارۀ تماس : ٠٧٧٥٥٥٨٨٨٥
ايميل ادرس:   kabul@aabrar.org.af
ويب سايت: www.aabrar.org.af

 
١٠- موسسه انکشافی افغان(ADA):
موسسه انکشافی افغان(Afghanistan Development Association) یک سازمان غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسیی است که خدمات بشری و انکشافی را برای افغانها تقویت وتقدیم  می نماید، از سال ١٩٩٠ تا بحال، در سکتورهای مختلف خدمات گوناگونی را در سرتاسر افغانستان برای افراد محتاج و آسیب دیده ارائه نموده است. این نهاد می خواهد تا با دفاتر ولایتی شورای صلح کار نماید که به حیث همکاران کلیدی پروسه صلح، ظرفیت های آن ارتقا یابد. ادا برای سران جامعه امکاناتی را مهیا می سازد، تا جمع گردیده و روابط خود را برای ایجاد صلح افزایش دهند و در این همه جریان حضور زنان، یک بخشی از کار ادا  و عنصر کلیدی می باشد.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٠٧٠١٩٣
ايميل ادرس:   ada.headoffice@ada.org.af
ويب سايت: www.ada.org.af

 
١١- همکاری برای صلح وانکشاف (CPD):
سازمان همکاری برای صلح وانکشاف (Cooperation for Peace and Development)؛ توسط یک هیأت موسس و افتخاری تاسیس شده و یک سازمان غیر دولتی، غیر انتفاعی می باشد که می خواهد در درک و سلوک افراد جامعه  به حیث عناصر کلیدی صلح و انکشاف از طریق وکالت، ارتقای ظرفیت، تحقیق، شراکت با رسانه های عنعنوی و عصری و تهیه خدمات، تغییر وارد گردد. سی پی دی، خواهان افغانستانی است که دارای خصوصیاتی چون حکومتداری خوب، حقوق بشری و دیدگاه احترام  مساویانه برای مرد و زن باشد، کشور صلح خواه بوده و با کشورهای منطقه  و جهان باشد. 
شمارۀ تماس : ٠٧٩١٥٧٥٠٧٢
ايميل ادرس:   cpd.afg@gmail.com
ويب سايت: www.cpd.afg

  
١٢- موسسه آموزشی و تحقیقی صلحPTRO) ):

موسسه آموزشی وتحقیقی صلح(Peace Training and Research Organisation)؛ در دسامبر ۲۰۱۰ توسط  گروهی از محققین ومربیان صلح پروری، با دورنمای یک افغانستان دارای صلح وباثبات در سطح ملی ومحلی که اتباع آن به حکومتداری خوب وحاکمیت قانون دسترسی داشته باشند، تاسیس گردید. این موسسه روی حل منازعات واعمار صلح تمرکز داشته، میان میکانیزم های رسمی وغیر رسمی ارتباط برقرار نموده وظرفیت ها را ارتفا می دهد. همچنان تحقیق هايی را  برای آگاهی  در زمینه پالیسی وبرنامه ریزی به راه انداخته وسهم گیری مردم را در حکومتداری خوب افزایش میدهد. موسسه تربیوی وتحقیقاتی صلح برای تغییر، از طریق برنامه های اعمار صلح مبنی بر جامعه و تقویه حکومتداری خوب، ازبین برداشتن اختلافات که ناامنی های محلی را دامن میزند، فعالیت می کند و برای بلند بردن ظرفیت مردم محل منازعات، ازطریق گفتمان با رهبران وجوانان وانجام تحقیق روی مذاکرات پالیسی اعمار صلح با جمع آوری معلومات دقیق از ساحات، فعالیت می کند. موسسه تربیوی وتحقیقاتی صلح، همچنین نهادهای محلی را درتقویت روابط کاری شان با سایر موسسات جامعه مدنی وحکومت در ولایات بادغیس، کندز وبدخشان حمایت خواهد کرد.
شمارۀ تماس : ٠٧٩٩٢٦١٨٦٤
ايميل ادرس:   mirwais.wardak@ptro.org.af
ويب سايت: www.ptro.org.af

١٣- موسسه روزنه صلح زنان وبازسازی افغانستان (PWWROA)        :
موسسه زنان رضاکار روزنه صلح در افغانستان(Peace Windows Women Rehabilitation Organization for  Afghanistan)؛ یک موسسه غیر حکومتی وغیر سیاسی بوده که برای بهبود زندگی مردم بخصوص زنان فعالیت دارد. این موسسه تلاش دارد تا با ایجاد ظرفیت هاى اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی، زنان را قادر سازد تا در روند تصمیم گیری ودولتداری بیشتر سهیم گردند. موسسه زنان رضاکار روزنه صلح در افغانستان، برای افزایش دسترسی مردم به نهادهای عدلی در ولایت کندز طرح گردیده است و در نظر دارد تا کیفیت کاری نهادهای عدلی ولایت کندز رابخصوص برای زنان بلند ببرد.  در جریان تطبیق فعالیت ها، انتظار میرود که در حدود ۱۰۰۰ عضو پولیس محلی آموزش هایی را در رابطه به میانجیگری ومسایل حقوقی در یافت نمایند تا بتوانند در حل منازعات در محلات شان، بصورت موثر ومناسب پاسخ ارائه نمایند.
 
١٤- همکاری برای صلح و وحدت(CPAU):
سازمان همکاری برای صلح و وحدت(Cooperation for Peace and Unity) یک سازمان غیر انتفاعی  است که با داشتن  حدود دو دهه تجربه در ترویج صلح و عدالت اجتماعی؛ بیش از یک دهه تجربه فعاليت در افغانستان دارد و درسال ١٩٩٦ تاسیس شده است. در طول دهه گذشته،CPAU  بیش از ٤٠٠ پروژه در سراسرافغانستان، که در آن تا به طرحهای پژوهشی، مدیریت صلح و جنگ، آموزش نوآورانه و ایجاد صلح، برنامه نویسی و رسانه ها شامل بود، را اجرا کرده است. این پروژه ها شامل ارائه صنوف آموزشی صلح و نیز سازماندهی ورکشاپ ها و سيمینارهای آموزشی برای اعضا وکارمندان دولت افغانستان، هاد های جامعه مدنی وسازمان های خارجی در موضوعاتی مانند میانجیگری منازعات و حساسیت فرهنگی بوده است.
شمارۀ تماس : ٠٢٠٢٢١١٠٨٣
ايميل ادرس:   info@cpau.org.af
ويب سايت: www.cpau.org.af

 
١٥- مجتمع تحول صلح آمیز افغانستان:
اساس مجتمع تحول صلح آمیز افغانستان(Peaceful Transformation of Afghanistan) در سال ٢٠٠٨ میلادی گذاشته شده است که به قول داکتر فاروق اعظم رئیس این  مجتمع، تا حال ۳۷۸۳ تن عضو دارد و در ولایات مختلف چون لغمان، ننگرهار، کنرو کندهار دارای دفاتر می باشد و در برخی ولایات دیگر چون کندز، بغلان، سرپل وهرات دوستان همفکر دارند.
شمارۀ تماس :   ۰۷۰۳۵۵۰۰۸۰
ايميل ادرس:    info@badloon.net
ويب سايت:     www.badloon.net

 
١٦- انستیتيوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت افغانستان  RIWPS)):
انستیتيوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت (Women Peace & Security Research Institute) در سال ١٣٩١ تاسیس شده و به حیث یک نهاد جامعه مدنی در افغانستان، بر این باور است که زنان افغان با در نظر داشت نقش های سنتی و امروز شان، سهم مهمی را در ایجاد و تحکیم صلح ایفا می نمایند. این سازمان تلاشهای زنان درروند صلح و امنیت، در سطح ملی و محلی را مستند سازی می نماید و از طریق بسیج اجتماعی و فعالیت های دادخواهی، زنان را توانمند می سازد تا برای تثبیت جایگاه خود با ساختارهای حکومت محلی و ملی مذاکره نمایند.
شمارۀ تماس :  ٠٧٩٢٦١٥٤٢١
ايميل ادرس:   info@riwps-afghanistan.org
ويب سايت:www.riwps-afghanistan.org   

 
١٧- مرکزتعليمى زنان افغان(AWEC  ):
مرکز تعليمى زنان افغانستان  (AWEC )درسال ١٩٩١ميلادى در شهر اسلام آباد پايتخت پاکستان، توسط يکتعداد زنان فعال و هدفمند مهاجر افغان به هدف کمک با زنان و اطفال ايجاد شد. اين نهاد از نخسيتن نهادهاى زنان پاکستان شمرده ميشود که فعاليت هاى ابتدايى خود را با ايجاد مکتب شهيدولى خان آغاز کرد. بعداً فعاليت هاى اين نهاد در سال ٢٠٠٢ ميلادى در کوچه هاى پشاور با ايجاد دو مرکز آموزشى و بعدا فعاليت هاى آن، با اجراى کارهاى هاى آموزشى و خدمات اقتصادى تا شهر کابل رسيد. اکنون اين موسسه دربخش عدالتخواهى، سهيم شدن زنان در بخش سياسى، تحکيم صلح سرتاسرى، ايجاد پاليسى هاى زنان و تطبيق آن در جامعه فعاليت مى کند.
شمارۀ تماس :۰۷۷۷۷۶۱۳۱۴
ايميل ادرس:    program@awec.info
ويب سايت:     www.awec.info

 
١٨- مؤسسه انکشافی سنایی (SDO):
مؤسسه انکشافی سنایی(Sanayee Development Organisation) در عرصه تحقيق و تحکيم صلح، تعليم و تربيه و دادخواهى در ولايت هاى کابل، بلخ، هرات، کندهار و غزنى فعاليت مينمايند و در سال ١٩٩٠ ميلادى تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٢٢٠٦٣٨
ايميل ادرس:   sdokabul@gmail.com
ويب سايت: www.sanayee.org.af

١٩-  گروپ ملی صلح:
گروپ ملی صلح یا گروه ملی صلح که در نتیجه تلاش های فرزندان اصیل افغانستان ایجاد شده است، یگانه هدف آن   اتفاق و  اتحاد همه  اقوام و ملت های افغانستان است و تلاش دارد تا برای یک افغانستان روشن در آینده، بدون در نظرداشت هر گونه تبعیض های زبانی، منطقوی، مذهبی، نژادی و سیاسی، افغانها را باهم متحد ساخته و به مشکلات و بحران های کنونی نقطۀ پایان بگذارد.
 
۲۰- فدراسیون نهادهای جامعه مدنیFACS) ):
فدراسیون نهادهای جامعه مدنی(Federation of Afghanistan's Civil  Society)؛ یک چتری است ازنهادهای مختلف جامعه مدنی  که  درعرصه های مختلف و از جمله  بخش صلح  کار و فعالیت می کنند. این فدراسیون با برخی  از نهادهای دیگر مانند شوراها ، سازمان های علمی وفرهنگی و موسسات هماهنگی دارد و تا اواخر سال ١٣٩٣ خورشيدى، بیشتر از ١٥٣ نهاد عضویت این فدراسیون را داشت.
فدراسیون از سال ١٣٨٩ فعالیت های خود را آهسته آهسته آغاز کرده و درسال های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ سه کنفرانس راجع به صلح افغانستان در پوهنتون دوشیشه جاپان به اشتراک نمایندگانی از طالبان و حزب اسلامی انجنیر حکمتیار تدویر نمود. همچنان قبل از آن در سال  ١٣٩٠ خورشيدى در ولسوالی مارجه ولایت هلمند،  نشستی را به نام "دیالوگ صلح" تدویر نمود  که ضمن آن ولایت هلمند را ولایت امن اعلام کردند.

شمارۀ تماس :  ٠٧٨٠١٣٣٢٨٣
ايميل ادرس:    Facs.kabul@gmail.com
ويب سايت:  www.pho.org.af

 
۲۱-شبکۀ زنان افغان:
شبکه زنان افغان یک شبکه ای غیرساسی و غیرانتفاعی زنان است که در سال ۱۹۹۵ میلادی تاسیس  وبه عنوان چتری برای بشتر از ۱۳۰ نهاد غیری دولتی عضوو ۳۵۰۰ عضو انفرادی که متعهد به حمایت از زنان افغانستان است خدمت می کند.  اولویت های استراتیژیک این شبکه، رهبری و مشارکت سیاسی زنان- زنان ،صلح و امنیت- مصوونیت حقوقی و اجتماعی زنان بوده وفعالیت های دادخواهی، هماهنگی وارتقای ظرفیت را برای زنان افغان انجام میدهد.
شبکه زنان افغان حضور فعال در ولایات پکتیا ، کندهار، کندز، هرات، ننگرهار، بامیان و بلخ داشته و همچنان در سایر ولایات افغانستان به همکاری اعضای خویش دسترسی و فعالیت دارد.
شبکه زنان افغان تلاش دارد تا موثریت خویش را در اصلاح قوانین و ترویج حقوق زنان داشته باشد، شبکه زنا ن افغان در ادامه فعالیت های خویش در راستای تامین مصوونیت حقوقی و اجتماعی زنان،سیستم پاسخدهی سریع را به راه انداخته است تا زنان که با خطرات ناشی از خشونت ها مواجه هستند رسیده گی نموده و با استفاده از تکنالوژی جدید، برای نجات زنان از خشونت ها کمک کرده و خدمات به قربانیان خشونت را فراهم سازد.
جزئیات تماس :
شمارۀ تیلیفون : 0777743023/0777743037
ايميل آدرس   : advocacy@awn-af.net
ويبسايت       :  www.awn-af.net
فیسبوک: www.facebook.com/afghanwomennetwork
تویتر: http://twitter.com/awnkabul
آدرس: کارته پروان، جوار لیسه نادریه، کوچه اول،
خانه شماره ۲۲، کابل – افغانستان